Morsowanie jak zacząć – alfabet morsa

Stwórz swój fit styl i ciesz się życiem

Morsowanie jak zacząć – alfabet morsa

morsowanie

Mor­so­wa­nie to cie­kawy temat i wiele osób mnie pyta jak zaczy­na­łem. Posta­no­wi­łem napi­sać o tym kilka słów z własnych doświad­czeń z mor­so­wa­niem. Nie będą to naukowe wywody, tylko wła­sne spo­strze­że­nia po kilku latach przy­gody z zim­nem. Dla chęt­nych osób na końcu podam kilka prac nauko­wych, które sam czy­ta­łem. Jedna z nich bar­dzo mnie zain­te­re­so­wała, ponie­waż poru­szał wpływ lodo­wa­tej wody na walkę z komór­kami rako­wymi.

 

Jak zaczynałem morsować w wannie

 

Tak kochani zaczy­na­łem mor­so­wać w wan­nie, ponie­waż mia­łem straszne opory. Zna­jomi pro­po­no­wali mi kilka lat wcze­śniej wej­ście do zim­nej wody, ale wymy­śla­łem w gło­wie wszystko na nie. Mówi­łem im że to głu­pie, że dostanę, zapa­le­nia płuc a może dopad­nie, mnie reu­ma­tyzm itd. Oczy­wi­ście, kiedy zgłę­bi­łem, wie­dzę w tym bada­nia naukowe wszyst­kie moje obawy legły, w gru­zach. Już wie­dzia­łem, że jest to złoty lek dla zdro­wia, ale na­dal nie mia­łem poję­cia jak w samych gaciach mam wejść do lodo­wa­tej wody. Wanna i prysz­nic to był spo­sób, który mi pomógł poko­nać barierę zimna. Pierw­sze kąpiele morsa odby­wały się w łazience w zim­nej wodzie. Na począ­tek prysz­nic let­nią wodą z cza­sem chłod­niej­szą aż w końcu zimną. Póź­niej gorąca her­bata i cie­płe ubra­nie.

 

Pierwsze morsowanie w jeziorze

 

Od wrze­śnia do paździer­nika wanna z zimną wodą stała się moją kochanką i byłem nią zafa­scy­no­wany. Cze­ka­łem na każdą naszą randkę i coraz bar­dziej pra­gną­łem wię­cej i wię­cej. Wie­dzia­łem, jedno bariera w mojej gło­wie malała, z dnia na dzień więc posta­no­wi­łem zro­bić to publicz­nie. Zna­la­złem miej­scową grupę mor­sów i Wam też pole­cam, odszu­kać taką tam gdzie miesz­ka­cie. Kil­ka­na­ście doświad­czo­nych mor­sów w tym ratow­nik medyczny więc czu­łem się bez­piecz­nie. Naj­waż­niej­sze przed mor­so­wa­niem to być zdro­wym i zapo­znać się z listą cho­rób, które mogą Was wyklu­czyć. Nie jestem, leka­rzem więc nie będę roz­wi­jał, tego tematu. Wspo­mnę tylko o cho­ro­bach serca i układu krąże­nia wiec uwa­żam, że powinno się zasię­gnąć opi­nii leka­rza, jeśli macie obawy.

 

Jaki był ten pierwszy raz

 

Powia­dają, że w gru­pie raź­niej i fak­tycz­nie tak jest. Grupa pozy­tyw­nych waria­tów nała­do­wa­nych cudowną ener­gią. Najm­łod­sza uczest­niczka lodo­wej kąpieli miała około 5 lat. Jak się póź­niej dowie­dzia­łem, miała, jakieś pro­blemy zdro­wotne i lekarz zale­cił mor­so­wa­nie. Naj­star­szy uczest­nik zim­nej przy­gody u nas miał 86 lat a z tego, co wiem, mor­sują, jesz­cze star­sze osoby. To było, prze­ży­cie trudne do opi­sa­nia dużo endor­fin stra­chu rado­ści uczu­cia mie­szały, się wraz z wyrzu­tem adre­na­liny do krwi. Pierw­sze wej­ście zali­czy­łem w listo­pa­dzie, kiedy nie ma jesz­cze śniegu.
Tem­pe­ra­tura z tego, co pamię­tam była około 5 może 9 stopni. Posłu­cha­łem doświad­czo­nego kolegi i pierw­szy raz nie sie­dzia­łem długo w wodzie. Bicie rekor­dów może osła­bić orga­nizm i spo­wo­do­wać, że odrzuci, mor­so­wa­nie wtedy nie będzie, z tego przy­jem­no­ści. Małymi krocz­kami od 30 sekund po kilka minut.

 

Morsowanie – zdrowie, regeneracja w sporcie

 

W dużych daw­kach wszystko może zaszko­dzić mor­so­wa­nie też. Będąc, w gru­pie pamię­taj­cie, że dla jed­nego dzie­sięć minut to przy­jem­ność a dla Cie­bie dwie minuty to wyzwa­nie, które może osła­bić Twój orga­nizm. Dla­tego po cięż­kim tygo­dniu tre­nin­gów bie­go­wych wcho­dziłem tylko na chwilę, żeby pobu­dzić sys­tem odpor­no­ściowy. Szy­ko­wa­łem, się wtedy do mara­tonu dużo tre­nin­gów kilo­me­trów nara­sta­jące zmę­cze­nie więc chcia­łem, żeby mor­so­wa­nie poma­gało, a nie zaszko­dziło. Cza­sem zanu­rza­łem tylko nogi, które potrze­bo­wały rege­ne­ra­cji. W pierw­szym sezo­nie mor­so­wa­łem tylko raz w tygo­dniu w następ­nych nawet trzy razy. Jeśli cho­dzi, o zdro­wie to uod­por­ni­łem, się na wszel­kiego rodzaju ataki grypy i prze­zię­bie­nia. Nawet jeśli coś mnie ata­ko­wało to w pierw­szych dwóch dniach zaraz wska­ki­wa­łem na krótko do lodo­wa­tej wody, żeby pobu­dzić sys­tem obronny. Orga­nizm łatwiej sobie radził z ata­kiem wiru­sów. Bolące mię­śnie po tre­ningu odna­wiam w prze­rę­bli rege­ne­ra­cja w stu pro­cen­tach. Co biorę przed tre­ningiem, żeby mieć kopa, w zimę oczy­wi­ście zanu­rzam, się pod wodą.

Ekwipunek morsa

 

Na pierw­szy raz zabra­łem buty takie jak do cho­dze­nia po kamie­ni­stej plaży. Do prze­bra­nia prak­tycz­niej­szy oka­zał się szla­frok niż ręcz­nik. Ter­mos z cie­płym napo­jem, żeby się roz­grzać po mor­so­wa­niu. Musi­cie mieć też coś, na czym będzie­cie stać bosymi sto­pami, w zimę zdały egza­min let­nie dywa­niki z samo­chodu. Na początku mia­łem, zwy­kłe ręka­wiczki póź­niej kupi­łem, takie neo­pre­nowe. Przyda się zega­rek, żeby nie sie­dzieć na oko, bo każda minuta w lodowa­tej wodzie ma, zna­cze­nie gra­nice hipo­ter­mii też spraw­dzi­łem. Ubie­raj­cie się w spor­towe stroje, które łatwo Wam będzie ubrać po mor­so­wa­niu mam na myśli zmar­z­nięte ręce. Oso­bi­ście ubie­ram, się w spodnie dre­sowe bez suwaka mia­łem raz pro­blem do zasu­nąć. Odzież tech­niczna na pierw­szą war­stwę bluza przez głowę kurtka zapa­sowe ręka­wiczki i czapka. Nie zapo­mnij­cie, maj­tek na zmianę kobiety czę­sto nie moczą, góry stroju kąpie­lo­wego i łatwiej im prze­brać się w szla­froku.

 

Co warto przeczytać i poszukać w sieci. Proponuję takie zagadnienia:

  • Morsowanie: dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych, zalety morsowania w sporcie. Oblewanie głowy lodowatą wodą wykład Żdanowa na You Tube

 

 

Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, ponieważ morsowanie to temat na książkę, a nie krotki wpis. Morsowanie to tak naprawdę jeden z elementów mojego zdrowego stylu życia. Odpowiednie odżywianie aktywność fizyczna w postaci jazdy na rolkach rowerze treningi siłowe odpowiednia ilość snu umiejętne radzenie sobie ze stresem. To wszystko razem tworzy całość harmonię, która pozwala mi żyć z pasją czego i Wam kochani życzę.

5 korzyści płynących z morsowania

 

 

 

 

Please follow and like us:
Zobacz
Zobacz
Zapraszam na Instagram